הר הכסף

הר הכסף

הר הכסף בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של גופים מוסדיים שבהם קיימים ככל הנראה חשבונות או פוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, וכן יפורטו סוגי

המוצרים (קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה) שבהם נמצאו החשבונות או הפוליסות.
הר הכסף
הרשימה אינה מפרטת כמה חשבונות או פוליסות יש בכל אחד מסוגי

המוצרים ואינה מציינת מהי יתרת הכספים הצבורה בהם או מהן הזכויות

הקיימות בהם (לדוגמה, זכות לקבל תגמולי ביטוח בעקבות פטירת

המבוטח). כדי לברר פרטים אלה עליכם לפנות לגופים המוסדיים המופיעים ברשימה ולשאול אותם.

אם נמצאו חשבונות על שמכם, מומלץ לברר מול הגופים המוסדיים אם יש בניהולם גם חשבונות שהייתה בהם פעילות בשנה האחרונה.

הר הכסף המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. לפערי המידע האלה יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:

  • חשבונות על שמכם לא יופיעו אם הייתה בהם פעילות (משיכה או הפקדה) בשנה האחרונה.
  • נפלה טעות בעת מילוי טפסי ההצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
  • החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר רשומים לפי מספר הדרכון ולא לפי מספר תעודת הזהות.
  • אתם מבוטחים בביטוח חיים קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.
  • קרובכם שנפטר היה פנסיונר (קיבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח) ונפטר לפני יותר מ-4 שנים. מנוע החיפוש אינו מאתר חשבונות של פנסיונרים שנפטרו לפני יותר מ-4 שנים.

הר הכסף

הר הכסף בעקבות הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלו הגופים המוסדיים לבצע תהליך מקיף של טיוב הנתונים ברשומותיהם. כמו כן, הגופים המוסדיים נדרשים לפנות מיוזמתם אל חוסכים ומבוטחים שהקשר עמם נותק ואל מוטבים של חוסכים או מבוטחים שנפטרו וליידע אותם על חשבונות או פוליסות שאולי אינם ערים לקיומם.

زر الذهاب إلى الأعلى